Minimální preventivní program

  • Vytisknout

 

Škola:  ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm
Školní rok:   2017-2018
Metodik prevence: Mgr.Jana Křenková
Výchovný poradce: Mgr. Eva Solanská

Cíle programu:
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na aktivity v oblastech prevence:
a) násilí a šikanování (kyberšikana)
b)  záškoláctví
c)   kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování
d)   užívání návykových látek ( kouření, alkohol), medikamentů, anabolik a dalších látek
e)   ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
f)    diváckého násilí
g)    vytváření prosociálních postojů k druhému( citlivost, tolerance, respekt)
h)    xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
i)    komerčního sexuálního zneužívání dětí

     Další cíle:
     Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.
     Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
     Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
     Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
     Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi  žáky.
     Zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence
     Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny   

Plán konkrétních  aktivit podporující primární prevenci
• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních  ( I.stupeň účast na dopravním hřišti ),
       účast v projektu Prevence úrazů
• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí ( besedy s městskou policií -program     „Policista je náš kamarád“, „Bezpečné chování“, „Trestná činnost mládeže …“ )
• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání  apod. (beseda „Život v závislosti“, projekt „Jeden svět“,interaktivní výukový program „Drogy trochu jinak“)
• na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Pokračovat v osvětě  v rámci hodin VO, VZ, třídnických hodinách atd. ( balíčky videoprogramů )
• dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy- mentální anorexie a bulimie ( blok v rámci hodin VZ, videoprojekce) 
• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS  ( přednáška „Láska ano,děti ještě ne“)
•  cyklus preventivních programů o etických otázkách všedního dne
• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, pobytů v přírodě, vánoční besídky, předtanečních žáků 8.tříd, sportovních  soutěží apod.
• podpořit rozvoj příznivých vztahů žáků v nově vniklých třídních kolektivech – adaptační pobyty pro 6. třídy
• pracovat na mapování konkrétních vztahů a sociálního klimatu ve třídách  a především v 6. – 7. třídách se snažit ve spolupráci se šk. psychologem rozvíjet komunikační a sociální dovednosti žáků
• akce zaměřená na boj proti hráčské závislosti „Beseda s gamblerem“
• průběžně v rámci výuky informatiky informovat a vést žáky k bezpečnějšímu užívání internetu /metodicky materiál Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele/
• pro žáky 8. 9. tř. zajistit powerpointovou prezentaci  „Bezpečně na internetu“
• organizování akcí směřující k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí ( Den Země, Den stromů,  Mikulášská nadílka, sportovní soutěže apod. )
• nabídka volnočasových aktivit (např.kroužek keramiky, informatiky, cizího jazyka aj.)
• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
• ekologická výchova (výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do různých ekologických soutěží, vycházky do přírody, očista okolí školy, třídění odpadu apod.

Další programy zařazeny průběžně dle aktuální nabídky!


Aktivity zaměřené na rodiče
•    seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek  a na webových stránkách školy
•    nabídka propagačních materiálů o návykových látkách
•    na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách
• beseda pro rodiče žáků 9. ročníků k volbě povolání

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové práce, připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné.